årsmöte2020

ÅRSMÖTE SALEMFÖRETAGARNA

Välkommen till årsmöte den 10 mars klockan 19:00.

Plats Rönninge Deli

2020-01-28

Kallelse till SalemFöretagarnas årsmöte för verksamhetsåret 2019.

Efter avslutat möte bjuder föreningen på middag, men ej dryck, på Rönninge Deli. Självklart är din partner välkommen också.

Anmälan krävs för att kunna beställa korrekt antal middagar och görs senast den 24 februari till: marlene@ackland.se

Datum:    2019-03-10

Tid:          19.00-21.00

Plats:       Rönninge Deli

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Varmt välkomna!

Styrelsen