Stadgar

Stadgar för SalemFöretagarna

Fastställda vid föreningens bildande 1982 och reviderade 2001

§ 1. ÄNDAMÅL

Föreningens uppgift är att sammansluta företag och rörelseidkare inom Salems kommun.
Föreningen ska vara ett språkrör för samtliga medlemsföretag och bland annat svara för kontakter och informationer till och från myndigheter. Föreningen ska också arbeta för att förbättra arbetsmöjligheterna inom kommunen.

§ 2. MEDLEMSKAP

Alla registrerade företag (företagare) och rörelseidkare inom Salems kommun äger rätt att söka medlemskap mot en av styrelsen fastställd avgift.

§ 3. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Om en medlem vill utträda ur föreningen, måste detta ske skriftligen. Medlem som begärt utträde kan beviljas detta om de ekonomiska förpliktelserna gentemot föreninngen fullgjorts. Medlem kan uteslutas om den fastställda avgiften inte erlagts inom 30 (trettio) dagar efter fakturadatum.

Likaså kan medlem uteslutas om förpliktelser mot myndigheter och föreningens ändamål ej uppfylls. Detsamma gäller om medlem skadar föreningens anseende.

Medlem som beviljats utträde eller uteslutits äger ej rätt till föreningens tillgångar.

§ 4. SAMMANTRÄDEN

Föreningen sammanträder på styrelsens kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.
På skriftlig begäran från minst tio medlemmar är styrelsen skyldig att kalla till sammanträde.

Föreningen är beslutsför med enkel majoritet. Varje medlem äger en röst. I firma som innehavs av två eller flera personer, äger samtliga rätt att delta i sammanträdet, av vilka endast en har rätt att rösta. Ordföranden ska informeras härom.

Enskild medlems förslag behöver inte tas upp till behandling, om det inte senast en vecka före sammanträdet skriftligen delgivits styrelsen.

§ 5. STYRELSEN

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och 4-8 ledamöter. Ordföranden ska utses av mötet för ett år, ledamöterna väljs för två år och i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Valet kan – om så begärs – ske med slutna sedlar.

Styrelsen är beslutsför med enkel majoritet om minst hälften deltar.
Vid lika rösttal blir ordförandens åsikt beslut.

§ 6. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas endera av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med annan styrelseledamot.
Kassören kan ensam få disponera postgiro och bankräkningar.

Föreningens räkneskaper ska föras per kalenderår.

§ 7. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor med suppleant som äger rätt att ta del av protokoll, bokföring och redovisning.

Årsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar ska senast fyra veckor före årsmötet ställas till revisorernas förfogande för att inom två veckor lämnas tillbaka med berättelse över granskningen.

§ 8. STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmötet.

För föreningens upplösning gäller samma förutsättningar med tillägg att tvåtredjedels majoritet erfodras. Vid upplösning ska beslutas om eventuella tillgångar ska användas till föreningens verksamhet eller strävanden.

§ 9. ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före april månads utgång.
På årsmötets dagordning ska, förutom i vanlig ordning upptagna ärenden, följande ärenden förekomma:

Årsmötets öppnande.

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 8. Fastställande av föredragningslista.
 9. Godkännande av årsberättelsen.
 10. Föredragning av revisionsberättelse.
 11. Fråga pm ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av ordförande för ett år.
 13. Val av övrig styrelse för två år.
 14. Val av suppleanter för ett år.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
 16. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande.
 17. Beslut om medlemsavgift för året.
 18. Övriga frågor.
 19. Årsmötets avslutning.