Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Föreningens årsmöte inklusive jubileumsfesten ägde rum den 27 mars 2013. Förutom årsmötet har vi haft åtta protokollförda styrelsemöten. • Medlemmar: Vi hade vid årsskiftet 93 betalande medlemsföretag. • 30 års Jubileumsfest: Vi hade 30-jubilemsfest med bubbel, mat och dryck. I programmet ingick information av kommunalrådet Lennart Kalderén, kåseri om starten av föreningen av Gerhard Rook och underhållning av Ballongprinsessan & Trollkarlen Mr Dannyman. • Rönninge Torg: Vi har aktivt deltagit i samråd med kommunen inför ombyggnad av Rönninge Torg. • Entreprenörsstipendium 2013: I samband med skolavslutning vi Rönninge Gymnasium delade vi ut Entreprenörstipendiet 2013 till Emma Jogic och Allan Yousif. ”Vi uppmärksammar elever som har egenskaper som utmärker en entreprenör.” • Årets Företagare 2013: Vi har rekommenderat till Näringslivskommittén att utse Carina Kandell, Blomsterprinsessan till Årets företagare i Salems kommun 2013. Utmärkelsen delades ut till Carina i samband med Salemsdagen i augusti. • Salemsdagen 2013: Vi deltog och informerade om medlemsnyttan i Skönviksparken vid Salemsdagen i augusti. • Sommarjobb för ungdomar: Vi har rekommenderat våra medlemsföretag att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar. • Kommunens näringslivskommitté: Vi har under året haft två representanter, Carina Kandell och Marlene Ackland, i kommunens Näringslivskommitté. • Ny informationstavla från E4: Vi har via Skyltgruppen haft ett antal planerings- och arbetsmöten, både interna möten och möten med kommunrepresentanter, för att säkerställa ett beslutsunderlag för en informationstavla vid avfarten från E4. Skylten skall till största delen finansieras av butiks- och fastighetsägare i Salems kommun. Ett färdigt beslutsunderlag skall presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2014. • Kommunens frukostmöte: Styrelsen har varit representerad vid Salems kommuns frukostmöten i april och december. Dessutom vid företagsträff/roadshow i september med Salems kommun. • Föreningsmöte hos Rönninge Deli: Vi hade ett uppskattat föreningsmöte hos Rönninge Deli den 9 oktober med mingel, mat, dryck samt föredrag av ett medlemsföretag (Rebo & Stappe AB) och ett externt rekryteringsföretag. • Upprustning av vägen mellan Salem och Tumba: Vi har via olika kanaler gjort uppvaktningar för att få en handlingsplan för förbättrad väg mellan Salem och Tumba. Vi har huvudsakligen drivit frågan tillsammans med Stockholms Handelskammare, Lokala Handelskammaren Botkyrka Salem och framför allt fått hjälp av regionskontorets ordförande Bengt Söderström. Vägavsnitten är numera asfalterade men den smala vägdelen vid kommungränsen kvarstår liksom den så kallade chikanen vid Tumba Bruk. • Inventering av lediga lokaler: Vi har samordnat en investering av lediga kontors-, lager- och verkstadslokaler inom kommunen. Lokalerna finns huvudsakligen i Salems Centrum och inom Salems Företagsby. • Julmarknad vid Rönninge Torg: Representanter från styrelsen har aktivt deltagit för att arrangera Julmarknaden vid Rönninge Torg i december. • Ekonomiskt stöd: Vi har lämnat ekonomiskt stöd till genomförande av Julmarknaden vid Rönninge Torg och till Lions luciaarrangemang i Salems Centrum. • Praktikplats bland medlemsföretag: Vi har deltagit i projekt i syfte få fler arbetslösa ungdomar i arbete. Vi har valt ut 4-5 medlemsföretag som kan erbjuda praktikarbete. De utvalda medlemsföretagen kallas till möte med representanter från kommunen under våren 2014. • Höstfest på Villa Talliden: Vi genomförde i 15 november en uppskattad höstfest med mingel, bubbel, mat, dryck och underhållning. Rönninge den 4 februari 2014 Jan Qvarnström Lennart Sjödell Carina Kandell Marlene Ackland Ordförande Ledamot, Skyltgruppen Ledamot, Repr Närings- Kassör, Repr i livskommittén Näringslivskommitté, Entrepenörstipendium Kurt Tjärnström Leif Samuelsson Torsten Johansson Yvonne Jacobsen Ledamot, Entreprenörst. Ledamot, Sekreterare Suppleant Suppleant