Kallelse SalemFöretagarnas Årsmöte 6 april 2022 kl 18:30

Kallelse till SalemFöretagarnas Årsmöte har gått ut via medlemsutskick. Här kan du också läsa den.

Datum:          6 april 

Tid:                 18.30

Plats:              Restaurang Grekland I Rönninge

Efter årsmötet äter vi en gemensam middag. Föreningen bjuder på middag för betalande medlem, dryck betalar man själv.

Anmälan senast den 29 mars till: marlene@ackland.se  

Anmälan är obligatorisk för att kunna planera mat och lokal – samt för att få en korrekt röstlängd.

Länk till årsmöteshandlingarna finns som pdf-dokument här.

Inbjudna till årsmötet är alla betalande medlemmar i SalemFöretagarna.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Väkommen!

Hälsningar Styrelsen

SalemFöretagarna