Kallelse SalemFöretagarnas Årsmöte den 23 mars 2021 kl 19:00

Läs här hur du anmäler dig till årets digitala årsmöte.

Datum: 23 mars 2021

Tid: 19.00

Plats: Digitalt Teamsmöte med föranmälan senast den 18 mars. 

Viktig information inför mötet

Skriv ”Årsmöte SF” i mailets ärenderad.

 • Föranmälan är viktig för att få anmälningslänk till mötet och för att vi skall kunna fastställa röstlängd till mötet.
 • Bara de som anmält sig får länk till mötet, och enbart de som erlagt medlemsavgift för 2020 kan rösta på mötet.
 • Vet ni med er att ni inte betalat medlemsavgift för 2020 så går det bra att betala medlemsavgiften 400 kronor till bankgiro: 841-6687 senast den 18 mars – glöm inte att ange ert företagsnamn.

Värt att tänka på under mötet

 • Ha mikrofonen avslagen under mötet tills du vill säga något.
 • Handuppräckning via chatt för att ställa en fråga, ordföranden fördelar ordet.
 • Vid val av personer till styrelsen. Tystnad JA, medlem skriver NEJ i chattfunktionen om man inte samtycker.
 • Vid röstning, handuppräckning via chatt.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Här nedan finns en länk till årshandlingarna (pdf-dokument).

Varmt välkomna!

Styrelsen