Corona – temat för kommunens företagarträff

Den 21 oktober bjöd kommunen in till en företagarträff på temat Corona, dels för att sprida kunskap om vilka åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av pandemin och dels för att ge tillfälle till dialog och gemensam reflektion med kommunens företagare. De flesta är sannolikt eniga om att våren 2020 var en ovanlig och mycket krävande upplevelse för hela samhället. Smittspridningen och dess konsekvenser ställde stora krav på snabb omställning och uppfinningsrikedom. Invanda beteenden behövde ändras över en natt. I Salems kommun sammanträdde Krisledningsnämnden veckovis under våren. Som grund fanns kommunens krisledningsplan och vårens arbete innefattade även samverkan med andra kommuner inom stockholmsregionen. Inom Salems kommuns omedelbara fokusområde fanns att hantera de verksamheter som direkt ligger inom kommunens uppdrag som till exempel skola och omsorg. När det gäller näringslivsfrågor utsåg kommunen en företagslots, förlängde betalningstiderna för egna fakturor och avgifter, snabbade på utbetalningarna till de egna leverantörerna och skyndade på handläggningen av serveringstillstånd för uteserveringar.

För företagen har pandemin bland annat handlat om att hantera fundamentalt ändrade kundbeteenden över en natt. I vissa fall har pandeminrestriktionerna inneburit ett totalstopp för verksamheter även om det skiljer sig åt mellan olika branscher. De kulturella och kreativa näringarna som bygger på publik samt besöksnäringen är två exempel på branscher som drabbats hårt av restriktionerna. Men hur är det med andra branscher? För att ta temperaturen på den frågan har södertörnskommunerna låtit göra en undersökning av hur pandemin påverkat södertörnsföretagen. Rebecka Grunditz, ny näringslivsansvarig i Salems kommun, redogjorde för slutsatserna i undersökningen.

Totalt sex branscher ingick i undersökningen som bygger på 90 intervjuer. Intervjuerna genomfördes i maj och i september 2020. Enligt undersökningen har bygg och fastighetsbranschen klarat sig bra trots allt medan bilden för tillverkningsbranschen är grumligare. Det är fortsatt tufft för många. Tjänster och service känner av en stor påverkan och har fått jobba med permitteringar. De ser tiden an med viss tillförsikt dock. Besöksnäringen har som sagt känt av en stor påverkan och företagen i undersökningen vittnar om att de tog emot stöd i våras. Dock kan en viss ljusning skönjas framåt. Inom handel har det varit stora förändringar. Livsmedel, färg och bygg har klarat sig bra då folk ätit mera hemma och spenderat ledig tid med egna byggprojekt. Logistik och transport upplever ingen större förändring och vissa företag har till och med upplevt ett lyft jämfört med före pandemin. (E-handeln har upplevt en ökning i spåren av pandemin, vilket även påverkat logistik. Man kan fundera över vilka kundbeteenden och handelsmönster som blir bestående, särskilt på konsumentsidan. Förväntningar på omnikanal-bemötande lär finnas hos konsumenterna, där man möter kunderna såväl digitalt som fysiskt i butik. Reds. anm)

Nu när hösten kommit och samhället hunnit dra andan en stund är det viktigt att vi påminner oss om att faran inte är över. Beroende på bransch och verksamhet kan balansen mellan smittspridning och möjlighet till affärer vara en svårhanterlig materia. Hur säkerställa social distans, är digitala leveranser ens ett alternativ för mitt företag, vilka behov har mina kunder de närmaste året? Frågorna är många och svaren inte alla gånger helt självklara.

Hur ser du själv på framtiden om du blickar mot 2021? Mejla Salemföretagarnas styrelse och berätta!